DOI: https://doi.org/10.24025/2707-0573.1(2).2020.205532

ТРУДНОЩІ ПЕРЕКЛАДУ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО КОНЦЕПТУ «ГОТОВНІСТЬ»

Tamara Bondar

Abstract


У статті подано концептуальний аналіз педагогічного терміна «готовність», що є ключовим поняттям соціально-когнітивної теорії канадсько-американського вченого А. Бандури (A. Bandura), теорії соціального научіння Дж. Роттера (J. Rotter); запропоновано авторський переклад тріади визначень термінів «готовність», «професійна готовність», «психологічна готовність», що потребують залучення англійських лексем «efficacy», «teacher’s efficacy», «self-efficacy».

Ключові слова: готовність, професійна готовність, психологічна готовність, педагогічні терміни, калькування, ефективність, самоефективність.

 


References


Англійсько-українські словники. URL: https://e2u.org.ua/s?w=efficacy&dicts=all&highlight=on&filter_lines=on (дата звернення: 20.04.2020).

Бондар, Т. І. (2016) Готовність учителя ЗНЗ США до реалізації IO. Вісник Черкаського університету: наук. журн. Сер.: Педагогічні науки. Черкаси. 11. 65–73.

Бондар, Т. І. (2019) Тенденції розвитку інклюзивної освіти у США та Канаді: дис. на здобуття доктора пед. наук: спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки». Хмельницький.

Бондарчук, О. (2013) Психологічні особливості розвитку самоефективності керівників освітніх організацій в умовах післядипломної педагогічної освіти. Післядипломна освіта в Україні. 2013. 1. 79–83.

Брунова-Калісецька І. В. (2009) Психологічна самоефективність як фактор крос-культурної адаптації: автореф. дис. ... канд. психол. наук: спец. 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи». К.

Буйняк, М. Г. (2019) Формування психологічної готовності вчителів до інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами: дис. на здобуття канд. пед. наук: спец. 19.00.08 «Спеціальна психологія». Кам’янець-Подільський.

Гороть, Є. І. (2011) Великий англо-український словник. Вінниця : Нова кн. ; Харків : Ранок.

Гороть, Є. І., Гончарук, С. В., Малімон, Л. К. , Рогач, О. О. (2016) Новий українсько-англійський словник. Луцьк: Вежа-Друк.

Дяченко, М. Д. (2018) Особливості перекладу сучасних англомовних педагогічних термінів українською мовою. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 37. Т. 3. 73–76.

Дяченко, М. Д. (2019) Сучасні тенденції перекладу англомовного педагогічного дискурсу (за книгою О. Пометун «Технології розвитку критичного мислення учнів»). Науковий вісник ДДПУ імені І. Франка. Серія «Філологічні науки». Мовознавство. 12. 60–63.

Зосімова, О. В. (2013) Особливості перекладу англійської кінотермінології українською мовою. Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. Львів. 14 (273). Ч. І. 93–99.

Имедадзе, И. (2011) С. Л. Рубинштейн и школа Д. Н. Узнадзе. Философско-психологическое наследие С.Л. Рубинштейна. (С. 355–370). М.: Институт психологии РАН URL: http://rubinstein-society.ru/engine/documents/document422.pdf (дата звернення 15.04.2020)..

Канівець, М. В. (2012) Самоефективність як критерій готовності майбутніх інженерів до професійно-особистісного саморозвитку. Проф.-техн. освіта. 3. 22–25.

Кияк, Т. Р., Науменко, А.М., Огуй О.Д. (2006) Теорія та практика перекладу (німецька мова): підручник для студентів вищих навчальних закладів. Вінниця: Нова книга.

Коваленко, А. Я. (2002) Загальний курс науково-технічного перекладу. К.: ІНКОС.

Кревська, О. О. (2018) Мотиваційні чинники професійної самоефективності особистості: автореф. дис. на здобуття канд. псих. наук: 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології». Луцьк.

Кремешна, Т. І. (2010) Педагогічна самоефективність: шлях до успішного викладання: Навчально-методичний посібник. Умань.

Лотте, Д. С. (1982) Вопросы заимствования и упорядочения иноязычных терминов и терминоэлементов. М.: Наука.

Мазур, Н. (2013) Поняття «готовності» та визначення структурних компонентів готовності майбутніх вчителів інформатики. Науковi записки Серія: Педагогічні науки. 121(ІІ). 285–289.

Мультитран. URL: https://www.multitran.com/m.exe?l1=1&l2=2&s=efficacy (дата звернення: 05.04.2020).

Побірченко, Н. А. (ред.) (2007) Психологічний словник. К.: Науковий світ.

Розводовська, О. В. (2011) Явище синонімії в термінології бізнесу. Наукові записки. Серія «Філологічна». 20. 259–267.

Скоробагата, О. М (2008) Готовність до діяльності як психолого-педагогічна проблема. URL: https://www.sportpedagogy.org.ua/html/journal/2008-01/08somppp.pdf (дата звернення: 20.04.2020).

Узнадзе, Д. Н. (1961) Экспериментальные основы теории установки. Тбилиси.

Узнадзе, Д. Н. (2004) Общая психология. Серия «Живая классика». URL: http://yanko.lib.ru/books/psycho/uznadze=ob_psc.pdf (дата звернення: 25.04.2020)

Яременко, Н. В. (2017) Стратегії перекладу англомовної науково-технічної термінології українською мовою. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування. Сер.: Філологічні науки. 272. 44–52.

Armor, D., Conroy-Oseguera, P., Cox M., King, N., McDonnell, L., Pascal, A. Pauly, E., & Zellman, G. (1976). Analysis of the school preferred reading programs in selected Los Angeles minority schools. REPORT NO. R-2007-LAUSD. Santa Monica, CA: Rand Corporation. ERIC Document Reproduction Service No. 130 243. URL: http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED130243.pdf. (дата звернення: 28.04.2020).

Bandura, A. (1986) Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Englewood Cliffs, NJ.: Prentice-Hall.

Bandura, A. (1977) Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change Psychological Bulletin. 84. 191‒215. URL: https://www.uky.edu/~eushe2/Bandura/Bandura1977PR.pdf (дата звернення: 30.03.2020).

Henson, R. K. (2001). Teacher self-efficacy: Substantive implications and measurement dilemmas. Paper presented at the Annual Meeting of the Educational Research Exchange, College Station, TX. URL: https://www.uky.edu/~eushe2/Pajares/EREkeynote (дата звернення: 23.04.2020).

Wordhunt. URL: https://wooordhunt.ru/word/self-efficacy (дата звернення: 05.04.2020).


GOST Style Citations


Англійсько-українські словники. URL: https://e2u.org.ua/s?w=efficacy&dicts=all&highlight=on&filter_lines=on (дата звернення: 20.04.2020).

Бондар, Т. І. (2016) Готовність учителя ЗНЗ США до реалізації IO. Вісник Черкаського університету: наук. журн. Сер.: Педагогічні науки. Черкаси. 11. 65–73.

Бондар, Т. І. (2019) Тенденції розвитку інклюзивної освіти у США та Канаді: дис. на здобуття доктора пед. наук: спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки». Хмельницький.

Бондарчук, О. (2013) Психологічні особливості розвитку самоефективності керівників освітніх організацій в умовах післядипломної педагогічної освіти. Післядипломна освіта в Україні. 2013. 1. 79–83.

Брунова-Калісецька І. В. (2009) Психологічна самоефективність як фактор крос-культурної адаптації: автореф. дис. ... канд. психол. наук: спец. 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи». К.

Буйняк, М. Г. (2019) Формування психологічної готовності вчителів до інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами: дис. на здобуття канд. пед. наук: спец. 19.00.08 «Спеціальна психологія». Кам’янець-Подільський.

Гороть, Є. І. (2011) Великий англо-український словник. Вінниця : Нова кн. ; Харків : Ранок.

Гороть, Є. І., Гончарук, С. В., Малімон, Л. К. , Рогач, О. О. (2016) Новий українсько-англійський словник. Луцьк: Вежа-Друк.

Дяченко, М. Д. (2018) Особливості перекладу сучасних англомовних педагогічних термінів українською мовою. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 37. Т. 3. 73–76.

Дяченко, М. Д. (2019) Сучасні тенденції перекладу англомовного педагогічного дискурсу (за книгою О. Пометун «Технології розвитку критичного мислення учнів»). Науковий вісник ДДПУ імені І. Франка. Серія «Філологічні науки». Мовознавство. 12. 60–63.

Зосімова, О. В. (2013) Особливості перекладу англійської кінотермінології українською мовою. Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. Львів. 14 (273). Ч. І. 93–99.

Имедадзе, И. (2011) С. Л. Рубинштейн  и школа Д. Н. Узнадзе. Философско-психологическое наследие С.Л. Рубинштейна. (С. 355–370). М.: Институт психологии РАН URL:  http://rubinstein-society.ru/engine/documents/document422.pdf (дата звернення 15.04.2020)..

Канівець, М. В. (2012) Самоефективність як критерій готовності майбутніх інженерів до професійно-особистісного саморозвитку. Проф.-техн. освіта. 3. 22–25.

Кияк, Т. Р., Науменко, А.М., Огуй О.Д. (2006) Теорія та практика перекладу (німецька мова): підручник для студентів вищих навчальних закладів. Вінниця: Нова книга.

Коваленко, А. Я. (2002) Загальний курс науково-технічного перекладу. К.: ІНКОС.

Кревська, О. О. (2018) Мотиваційні чинники професійної самоефективності особистості: автореф. дис. на здобуття канд. псих. наук: 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології». Луцьк.

Кремешна, Т. І. (2010) Педагогічна самоефективність: шлях до успішного викладання: Навчально-методичний посібник. Умань.

Лотте, Д. С. (1982) Вопросы заимствования и упорядочения иноязычных терминов и терминоэлементов. М.: Наука.

Мазур, Н. (2013) Поняття «готовності» та визначення структурних компонентів готовності майбутніх вчителів інформатики. Науковi записки Серія: Педагогічні науки. 121(ІІ). 285–289.

Мультитран. URL: https://www.multitran.com/m.exe?l1=1&l2=2&s=efficacy (дата звернення: 05.04.2020).

Побірченко, Н. А. (ред.) (2007) Психологічний словник. К.: Науковий світ.

Розводовська, О. В. (2011) Явище синонімії в термінології бізнесу. Наукові записки. Серія «Філологічна». 20. 259–267.

Скоробагата, О. М (2008) Готовність до діяльності як психолого-педагогічна проблема. URL:  https://www.sportpedagogy.org.ua/html/journal/2008-01/08somppp.pdf (дата звернення: 20.04.2020).

Узнадзе, Д. Н. (1961) Экспериментальные основы теории установки. Тбилиси.

Узнадзе, Д. Н. (2004) Общая психология. Серия «Живая классика». URL: http://yanko.lib.ru/books/psycho/uznadze=ob_psc.pdf (дата звернення: 25.04.2020)

Яременко, Н. В. (2017) Стратегії перекладу англомовної науково-технічної термінології українською мовою. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування. Сер.: Філологічні науки. 272. 44–52.

Armor, D., Conroy-Oseguera, P., Cox M., King, N., McDonnell, L., Pascal, A. Pauly, E., & Zellman, G. (1976). Analysis of the school preferred reading programs in selected Los Angeles minority schools. REPORT NO. R-2007-LAUSD. Santa Monica, CA: Rand Corporation. ERIC Document Reproduction Service No. 130 243. URL: http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED130243.pdf. (дата звернення: 28.04.2020).

Bandura, A. (1986) Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Englewood Cliffs, NJ.: Prentice-Hall.

Bandura, A. (1977) Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change Psychological Bulletin. 84. 191‒215. URL: https://www.uky.edu/~eushe2/Bandura/Bandura1977PR.pdf (дата звернення: 30.03.2020).

Henson, R. K. (2001). Teacher self-efficacy: Substantive implications and measurement dilemmas. Paper presented at the Annual Meeting of the Educational Research Exchange, College Station, TX. URL: https://www.uky.edu/~eushe2/Pajares/EREkeynote (дата звернення: 23.04.2020).

Wordhunt. URL: https://wooordhunt.ru/word/self-efficacy (дата звернення: 05.04.2020).Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Tamara Bondar

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.