DOI: https://doi.org/10.24025/2707-0573.1(2).2020.204028

ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ СЕРБСЬКОЇ МОВИ УКРАЇНСЬКИМ СТУДЕНТАМ В ЕПОХУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ. PECULIAR FEATURES OF THE SERBIAN LANGUAGE TEACHING TO UKRAINIAN STUDENTS IN THE EPOCH OF GLOBALIZATION.

Veronika Yarmak

Abstract


перегляду низки суттєвих аспектів, стосовних підходу до викладання споріднених слов’янських мов в інослов’янському середовищі (зокрема, сербської мови в Україні) в епоху глобалізації. Відчутний вплив на зниження інтересу української студентської аудиторії до сербської мови справила напружена геополітична ситуація на Балканах, розпад СФРЮ, агресія НАТО проти СР Югославії 1999 р., драматичні події, пов’язані з відокремленням Косова, несприятлива економічна ситуація в Сербії та в Україні, потужний тиск світових мов (передусім англійської) та низка інших чинників. Отже, з «елітної» спеціалізації, якої вона була в радянський період, нинішня сербська (тодішня сербохорватська) мова перетворилася на предмет, який вимагає додаткового заохочення і стимуляції інтересу української студентської аудиторії. Аналіз такої ситуації наштовхує на необхідність, з одного боку, посилення екстралінгвального чинника у викладанні, суттєвого збільшення обсягу інформації лінгвокраїнознавчого характеру, із другого, – концептуального переформатування та збалансування теоретичного і практичного аспектів подання мовного матеріалу.

Мета статті: репрезентувати багатий контент інформації екстралінгвального характеру і теоретико-методичних принципів викладання спорідненої слов’янської мови (яка, проте, належить, до іншої підгрупи) в інослов’янському середовищі, а також акцентувати увагу на комплексному характері конкретних видів робіт зі студентською аудиторією, добору текстів тощо з урахуванням можливості використання сучасних інтерактивних засобів і мультимедіа в навчанні іноземної мови.

Методи дослідження. До використаних методів слід зарахувати: описовий та емпіричний; ретроспективне осмислення науково-методичної літератури; методи науково-методичного аналізу і синтезу; компаративний аналіз фонетичних, лексичних і акцентуаційних особливостей сербської та української мов; типологічний метод; метод добору відповідних текстів та аудіоматеріалу

Основні результати дослідження. Результати дослідження особливостей викладання сербської мови в Україні епохи глобалізації переконливо засвідчили, що ця галузь вимагає суттєвого вдосконалення методики презентації мовних фактів. Вплив процесу глобалізації на вивчення слов’янської мови в інослов’янському середовищі є складним, неоднозначним і далеко не завжди позитивним. Утім, запорука успіху полягає у збалансованому поєднанні обсягу філологічних знань теоретичного характеру, практичних мовних умінь і навичок, розширеного за рахунок використання інтерактивних засобів викладання і мультимедіа, із суттєвим посиленням плану інформації лінгвокраїнознавчого характеру.

Висновки та перспективи. Вивчення слов’янської мови в інослов’янському середовищі є дуже перспективною галуззю, а його специфіка полягає в уможливленні сприйняття українськими студентами величезного обсягу вербальної і невербальної інформації через використання наявних завдяки технічному прогресу інтерактивних методів і мультимедіа в навчанні іноземних мов, а водночас – у набутті «мовного імунітету» та орієнтирів для навігації у глобалізованому просторі, які дозволять зберегти слов’янську лінгвокультурну ідентичність і звернутися до традиційних слов’янських цінностей.

Ключові слова: методика викладання сербської мови, глобалізація, принципи викладання сербської мови, лінгвальні та екстралінгвальні складники викладання, опрацювання сербської лексики, презентація сербської фонологічної системи та акцентуації.

 

Background. The actual character of this article is determined by the need of revision of a тгьиук of important aspects regarding the approach to teaching of cognate Slavic languages in another Slavic environment (in particular, of the Serbian language in Ukraine) in the epoch of globalization. A tangible impact on decline of interest of the Ukrainian audience of students in the Serbian language was caused by a tense geopolitical situation in the Balkans, collapse of the SFR of Yugoslavia, NATO aggression against the FR of Yugoslavia in 1999, dramatic events related to the separation of Kosovo, unfavorable economic situation in Serbia and in Ukraine, huge pressure from the world languages (first of all from English) and a number of other factors. So far, today’s Serbian language (former Serbo-Croatian) turned from an "elite" specialization it was in Soviet period into a subject requiring additional encouraging and stimulation of interest of Ukrainian students. An analysis of such a situation runs into necessity, on the one hand, of strengthening extralingual factor in teaching, of increasing considerably the amount of            culture-oriented linguistic information, and, on the other hand, of a conceptual reformatting and balancing of theoretical and practical aspects in presentation of language material.

Purpose of the article. The purpose is to represent a rich content of extralingual information, as well as of theoretical and methodological principles of teaching a cognate Slavic language (belonging, anyhow, to another branch) in another Slavic environment, as well as to emphasize attention on a complex character of specific kinds of work with audience of students, selection of texts etc., taking into consideration the possibility of use of modern interactive means and multimedia in foreign language teaching.

Меthods. The methodology used in this research includes: descriptive and empiric methods; retrospective comprehension of scientific and methodological literature; methods of scientific and methodological analysis and synthesis; comparative analysis of phonetic, lexical and accentuational peculiarities of Serbian and Ukrainian; typological method; method of related texts and audio material selection.

The main results of research of the Serbian language teaching in Ukraine in the epoch of globalisation are a convincing evidence of the need of improving essentially methods of language facts’ presentation in this field. The impact of globalization process on teaching a Slavic language in another Slavic environment is complicated, controversial, and it is far from being always positive. However, the key to success is a balanced combination of amounts of theoretical philological knowledge, practical language skills and abilities, enlarged by means of using interactive ways of teaching and multimedia, with a considerable improving of culture-oriented information plan.

Conclusions and perspectives. Learning of a Slavic language in another Slavic environment is a very promising area, and its specificity consists in rendering possible perception of a huge amount of verbal and non-verbal information by Ukrainian students by means of available, thanks to technical progress, interactive methods and multimedia in foreign languages teaching, аnd, at the same time, in acquiring "language immunity" and benchmarks for surfing in a globalized space, which are to allow Slavic linguocultural identity and appealing to traditional Slavic values.   

Кey words: methodology of teaching Serbian, globalization, principles of teaching Serbian, lingual and extralingual components of teaching, working on Serbian lexicon, presentation of the Serbian phonologic system and accentuation.


GOST Style Citations
Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Veronika Yarmak

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.